Trojan Horse Memorial
You are Here: News -> CITY REVIEW / STADSOORSIG: 31 JANUARY 2008

CITY REVIEW / STADSOORSIG: 31 JANUARY 2008

Return to the Special Features

CITY REVIEW / STADSOORSIG: 31 JANUARY 2008

by City of Cape Town
04 Feb 2008
City of Cape Town
City of Cape Town

News highlights from City of Cape Town Council Meeting of 30 January 2008


HEADLINES
* Council approves salary increases for councillors
* City tables annual report
* R10m for Urban Renewal in Khayelitsha and Mitchells Plain
* City release R30m for Dreamworld Studio
* City supports International Winelands Conference


COUNCIL APPROVES SALARY INCREASES FOR COUNCILLORS
Council has approved the salary increases proposed by the National Minister of Provincial and Local Government. The respective remuneration packages are as follows: Mayor R802 043, Deputy Mayor and Speaker R632 965, Mayco Members R594 305, Whips R594 305, Subcouncil Chairs R594 305, Councillors R279 610. The increases will be backdated to 1 July 2007. (item C07/01/08)
Media enquiries: Cllr Ian Neilson, Tel: 021 400 1306 or Cell: 083 306 6730
George Lubbe, Finance, Tel: 021 400 4643


CITY TABLES ANNUAL REPORT
The City of Cape Town’s annual report for 2006/07 has been tabled and will now be available for public comment. (item C14/01/08)
Media enquiries: Cllr Belinda Walker, Tel: 021 400 1314 or Cell: 083 629 8031
Dr Martin van der Merwe, Integrated Development Planning, Tel: 021 400 4481 or Cell: 084 900 9972


R10M FOR URBAN RENEWAL IN KHAYELITSHA AND MITCHELLS PLAIN
The City Council has approved capital projects amounting to R8 million and operational projects to the value of R2.2 million for Urban Renewal projects in Khayelitsha and Mitchells Plain. These projects include landscaping and paving of the Khayelitsha CBD, upgrading of the Khayelitsha Training Centre, high mast street lighting, the upgrading of the Rocklands sport facility, and the beautification of Beacon Valley Hill. (item C26/12/07)
Media enquiries: Cllr Simon Grindrod, Tel: 021 400 1298 or Cell: 084 200 6060
George Penxa, Service Delivery & Integration, Tel: 021 400 5888 or Cell: 084 900 0177


CITY RELEASES R30M FOR DREAMWORLD STUDIO
The City of Cape Town has reaffirmed its commitment of R30m for the development of bulk infrastructure for the Dreamworld Film City in Faure. The City’s contribution of R30m will contribute to the creation of R500 million infrastructure investment and create in excess of 10, 000 jobs in the City of Cape Town. The City’s funding is subject to the site being developed primarily for the purposes of a film studio. (item C17/01/08)
Media enquiries: Cllr Simon Grindrod, Mayoral Committee Member - Economic, Social Development and Tourism Tel: 021 400 1298 or Cell: 084 200 6060
Mansoor Mohamed, Executive Director – Economic, Social Development and Tourism, Tel: 021 400 2589 or Cell 084 4214428


CITY SUPPORTS INTERNATIONAL WINELANDS CONFERENCE
The City of Cape Town is to co-sponsor the International Winelands Conference at the Spier Estate between 16 and 18 April. The municipality will contribute R120 000 as a grant in aid to the University of Stellenbosch for promotional material. The City Manager will nominate five delegates to attend the conference. (item C18/01/08).
Media enquiries: Dr Martin van der Merwe, Integrated Development Planning, Tel: 021 400 1346 or Cell: 084 900-9972

ISSUED BY JAN KRUGER, COMMUNICATION DEPARTMENT
STADSOORSIG

Nuusbrokkies uit die Raadsvergadering van die Stad Kaapstad van
30 Januarie 2008

HOOFTREKKE
* Stadsraad aanvaar salarisverhogings vir raadslede
* Stad lê jaarverslag ter tafel
* R10m vir Stedelike Vernuwing in Khayelitsha en Mitchells Plain
* Stad stel R30m vir Dreamworld Studio beskikbaar
* Stad steun internasionale wynlandkonferensie


STADSRAAD AANVAAR SALARISVERHOGINGS VIR RAADSLEDE
Die stadsraad het die salarisverhogings, soos deur die nasionale Minister van Provinsiale en Plaaslike Regering voorgestel, aanvaar. Die onderskeie vergoedingspakette is as volg: Burgemeester R802 043, onder-burgemeester en speaker R632 965, burgemeesterskomiteelede R594 305, swepe R594 305, subraadvoorsitters R594 305, raadslede R279 610. Die verhogings sal vanaf 1 Julie 2007 terugwerkend intree. (item C07/01/08)
Medianavrae: Rdl Ian Neilson, Tel: 021 400 1306 of Sel: 083 306 6730
George Lubbe, Finansies, Tel: 021 400 4643


STAD LÊ JAARVERSLAG TER TAFEL
Die Stad Kaapstad se jaarverslag vir 2006/07 is ter tafel gelê en is nou vir openbare kommentaar beskikbaar. (C14/01/08)
Medianavrae: Rdl Belinda Walker, Tel: 021 400 1314 of Sel: 083 629 8031
Dr Martin van der Merwe, Geintegreerde Ontwikkelingsbeplanning, Tel: 021 400 4481 of Sel: 084 900 9972


R10M FOR STEDELIKE VERNUWING IN KHAYELITSHA EN MITCHELLS PLAIN
Die Stadsraad het kapitale projekte ter waarde van R8 miljoen en bedryfsprojekte van R2.2 miljoen vir Stedelike Vernuwingsprojekte in Khayelitsha en Mitchells Plain goedgekeur. Die projekte sluit onder meer in landskapontwerp en plaveisel in die Khayelitsha SSG, opgradering van die Khayelitsha Opleidingsentrum, hoë mas straatbeligting, die opgradering van die Rocklands sportgeriewe, en die verfraaiing van Beacon Valley Hill. (C26/12/07)
Medianavrae: Rdl Simon Grindrod, Tel: 021 400 1298 of Sel: 084 200 6060
George Penxa, Diensleweringsintegrasie, Tel: 021 400 5888 of Sel: 084 900 0177


STAD STEL R30M VIR DREAMWORLD STUDIO BESKIKBAAR
Die Stad Kaapstad het sy verbintenis tot die ontwikkeling van grootmaat infraskruktuur vir die Dreamworld rolprentstad in Faure herbevestig. Die Stad se investering van R30m sal bydra tot die daarstelling van n infrastruktuur van 500 miljoen rand en 10 000 werksgeleenthede. Die geld word verskaf op voorwaarde dat die perseel hoofsaaklik vir ‘n rolprentateljee ontwikkel word. (C17/01/08)
Medianavrae: Rdl Simon Grindrod, Tel: 021 400 1298 of Sel: 084 200 6060
Mansoor Mohamed, Uitvoerende Direkteur – Ekonomiese, Maatskaplike Ontwikkeling en Toerisme, Tel: 021 400 2589 of Sel: 084 4214428


STAD STEUN INTERNASIONALE WYNLANDKONFERENSIE
Die Stad Kaapstad gaan as mede-borg vir die Internasionale Wynlandkonferensie tussen 16 en 18 April by die Spierlandgoed optree. Die munisipaliteit sal ‘n hulptoelaag van R120 000 aan die Universiteit van Stellenbosch vir promosie materiaal betaal. Die Stadsbestuurder sal vyf afgevaardigdes vir die konferensie aanwys. (C18/01/08).
Medianavrae: Dr Martin van der Merwe, Geintegreerde Ontwikkelingsbeplanning,
Tel: 021 400 1346 of Sel: 084 900 9972


UITGEREIK DEUR JAN KRUGER, KOMMUNIKASIEDEPARTEMENT
Return to the Special Features


Contact Us | About athlone.co.za | Copyright | Advertising | Disclaimer

Website Design by BMSC-Online
XHTML CSS